RANDOM POSTS

video

0 52 views
คือสมัยก่อนแรกเริ่มเดิมทีนั้น มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์สองล้อขึ้นมาบนโลกนี้เรียกว่า penny-farthing หรือ High wheel ตามรูปร่างหน้าตาของมัน โดยล้อด้านหน้ามีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่าล้อหลัง พูดง่าย ๆ ก็คือ ล้อหน้าโตกว่าล้อหลัง โตกว่ามากด้วย เป็นบรรพบุรุษจุดเริ่มต้นของจักรยาน ซึ่งได้รับความนิยมอยากมากในช่วงทศวรรษที่ 1870 ถึง 1880
Catnip - A Love Story

ข่าวสารหนังสือต่างประเทศ

ข่าวสารหนังสือต่างประเทศ

ข่าวสารหนังสือต่างประเทศ